หน้าแรก
 แนะนำสำนักงาน
 ข้อมูลทั่วไปของอำเภอหางดง
 ข้อมูลทางการเกษตร
 อัตรากำลัง
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
 วิสาหกิจชุมชน
 

   นโยบายและแผน  |  ห้องสมุดความรู้การเกษตร   |   สื่อเกษตรครบวงจร   |   ถาม-ตอบปัญหาการเกษตร

 

แนะนำสำนักงานเกษตรอำเภอหางดง

 


สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง  มีทั้งหมด  11 ตำบล  109 หมู่บ้าน  โดยการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การควบคุมของ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  เป็นศูนย์ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบล

สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง มีอำนาจหน้าที่

1. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจเกษตรของชุมชน

2. ส่งเสริม และประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต  การจัดการผลผลิตพืช  ประมงและปศุสัตว์

3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งงานภายในออกเป็น  4  กลุ่ม   ดังนี้

1.  กลุ่มบริหารทั่วไป     มีหน้าที่ รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป  ได้แก่  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานการเงินและบัญชีงานพัสดุและยานพาหนะ  การจัดทำและบริหารงบประมาณ  งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานการเจ้าหน้าที่  งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน

 2.  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   มีหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด

                        2.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด

3.พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การปลูกพืชผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และข้อมูลมือสองอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ

                        4.ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรงานวิจัยและพัฒนาในจังหวัด

                        5.สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนของชุมชน      

                        6.สนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตรและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ

                        7.ติดตาม ประเมินผลรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเกษตรจังหวัด

                        8.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

            3.  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   มีหน้าที่

                        1.  ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและเครือข่ายให้เข็มแข็ง

                        2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

                        3.  ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด

                        4.  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

                        5.  ประชาสัมพันธ์   เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

                        6.  ประสานและดำเนินงานโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

                        7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย            

            4.  กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต   มีหน้าที่

                        1.ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการผลิตและจัดการผลผลิตพืช ประมงน้ำจืดและปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน

2.ศึกษา พัฒนา และคัดเลือกรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

            3.ดำเนินการส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และจัดการผลผลิตพืช   ประมงน้ำจืดและปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน

4.ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต  การจัดการผลผลิต  และการพัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานสินค้าเกษตร     

            5.ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในพื้นที่

            6.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 


นางสาวไพรวัลย์ บุษราคัม
เกษตรอำเภอหางดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   

สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง
เลขที่   ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053 441982