“สำนักงบประมาณ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และการดำเนินโครงการสำคัญ/นโยบายสำคัญของรัฐบาล (Hot Issues)”

วันที่ 22 มิถุนายน 2…